f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 3
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านบำรุง รักษา สภาพทางหลวงในเขตควบคุม อย่างมีมาตรฐานทางสากลโดยเน้นหลักวิศวกรรมงาน ความสะดวก ปลอดภัย และให้บริการที่ดี
ข้อมูลไฟล์ดาวน์โหลด
ค้นหา
ลำดับ ประเภทไฟล์ดาวน์โหลด ชื่อไฟล์ดาวน์โหลด
1 องค์ความรู้ สทล.3 (KM) คู่มือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางหลวงเพื่อการเดินทาง(สทล.3)
2 องค์ความรู้ สทล.3 (KM) คู่มือการใช้งานโปรแกรมตรวจสอบสภาพทางหลวง สทล.3
3 องค์ความรู้ สทล.3 (KM) เตาพลังงานชีวมวล KM-2558
4 องค์ความรู้ สทล.3 (KM) ชุดหัวเจาะหลุมเคลื่อนที่แบบมืออาชีพ
5 องค์ความรู้ สทล.3 (KM) คู่มือการรายงานอุบัติเหตุบนทางหลวง
6 องค์ความรู้ สทล.3 (KM) คู่มือแนวทางการปฏิบัติงาน การขออนุญาตกระทำการใดๆ ในเขตทางหลวง
7 องค์ความรู้ สทล.3 (KM) คู่มือรถเข็นดูดกวาดวัสดุ MCP-1
8 องค์ความรู้ สทล.3 (KM) รถเข็นดูดกวาดเศษวัสดุ MCP-II สำนักงานทางหลวงที่ 3
9 องค์ความรู้ สทล.3 (KM) การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
10 องค์ความรู้ สทล.3 (KM) คู่มือ แนวทางการปฏิบัติงาน การขออนุญาตกระทำการใดๆ ในเขตทางหลวง
11 องค์ความรู้ สทล.3 (KM) คู่มือการรายงานอุบัติเหตุบนทางหลวง
12 องค์ความรู้ สทล.3 (KM) คู่มือการปฏิบัติงานเมื่อเกิดอุบัติเหตุบนทางหลวง
13 องค์ความรู้ สทล.3 (KM) คู่มือการขอรับเงินบำเหน็จปกติ บำเหน็จรายเดือน
14 องค์ความรู้ สทล.3 (KM) โครการจัดทำป้ายจราจรLED.พลังงานแสงอาทิตย์
15 วิชาการงานทาง ข้อแนะนำขั้นตอนการทำงานฉาบผิวทาง