Close
title
f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 3
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านบำรุง รักษา สภาพทางหลวงในเขตควบคุม อย่างมีมาตรฐานทางสากลโดยเน้นหลักวิศกรรมงาน ความสะดวก ปลอดภัย และให้บริการที่ดี
 
ข่าวสารทางหลวง
title
ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างปีงบประมาณ 2563 สัญญาที่ มห.28/2563 และ มห.33/2563(งวดที่1)

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 นายปฎิเวชวุฒิศักดิ์ สุขขี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงมุกดาหาร พร้อมด้วยนายอนุชา ทิพย์อุทัย ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานทางหลวงที่ 3 และนายธนากรณ์ ติยะบุตร วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างปีงบประมาณ 2563 สัญญาที่ มห.28/2563 ทางหลวงหมายเลข 2014 งานจ้างเหมาเสริมผิวแอสฟัสต์ ตอน ดอนพัฒนา –โสกแมว ระหว่าง กม.20+200-กม.22+975 วงเงิน12,448,249บาท หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ เป็นผู้รับจ้าง และ มห.33/2563(งวดที่1) งานจ้างเหมาเสริมผิวแอสฟัสต์ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน คำพอก-มุกดาหาร ระหว่าง กม.731+650-735+080 ปริมาณงาน30,870 ตร.ม.วงเงิน 12,488,633 บาท หจก.ชัยมงคลมุกดาหาร เป็นผู้รับจ้าง
title
ประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินของปีงบประมาณ 2563

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายณัฐพงษ์ ตรีวัชตรานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 3 เป็นประธาน  การประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ และได้สรุปผลการเบิกจ่ายที่ดำเนินการแล้วของปีงบประมาณ 2563 และปริมาณงานที่พร้อมจะดำเนินการจ่ายถึงสิ้นปีงบประมาณ 2563 ทั้งเรื่องของความต้องการงบประมาณเพิ่มเติม ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน  มีผู้เข้าร่วมการประชุมดังนี้ นายสมศักดิ์ คำประชุม ผู้อำนวยการส่วนกรรมสิทธิ์ฯ ,เจ้าหน้าที่ส่วนกรรมสิทธิ์ฯสำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และเจ้าหน้าที่โครงการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ที่ 1,2 และ3 ณ ห้องประชุมบุญธาริน สำนักงานทางหลวงที่ 3 การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมแบบ Social distancing เป็นอีกหนึ่งในมาตรการลดการระบาดของโรคโควิด 19 ของกรมทางหลวง
title
นายพันธุ์ศักดิ์ สัตยเทวา ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 3 นำคณะกรรมการตรวจการจ้างลงพื้นที่แขวงทางหลวงหนองคาย

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 นายพันธุ์ศักดิ์ สัตยเทวา ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 3 พร้อมด้วยนายชัยธวัช พรหมวิชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 3  นำคณะกรรมการตรวจการจ้างลงพื้นที่แขวงทางหลวงหนองคาย ดูสถานที่ตั้งโครงการก่อสร้างปีงบประมาณ 2563 และปีงบประมาณ 2564  โดยมีนายชิดชัย ศรีดามา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองคายให้การต้อนรับ   รายนามคณะกรรมการตรวจการจ้างที่ร่วมเดินทางกับคณะ ดังนี้ 1.นายอนุชา ทิพย์อุทัย ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานทางหลวงที่ 3 2.นายเรืองฤทธิ์ ทิพย์วังเมฆ ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ฯ สำนักงานทางหลวงที่ 3 3.นายชาญชัย นิกาญจน์กุล นายช่างโยธาชำนาญงาน  สำนักงานทางหลวงที่ 3