Close
title
f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 3
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านบำรุง รักษา สภาพทางหลวงในเขตควบคุม อย่างมีมาตรฐานทางสากลโดยเน้นหลักวิศวกรรมงาน ความสะดวก ปลอดภัย และให้บริการที่ดี
 
ข่าวสารทางหลวง
title
ติดตามความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้าง สายทางเลี่ยงเมืองหนองคาย (ด้านตะวันออก) ตอน 2 และตอน 3 จ.หนองคาย (แนวใหม่)

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายสิทธิชัย บุญสะอาด วิศวกรใหญ่ด้านสำรวจและออกแบบ ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ พร้อมด้วยนายพัลลภ จันทร์งามปภากูล ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 3 กรรมการตรวจรับพัสดุ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างสายทางเลี่ยงเมืองหนองคาย (ด้านตะวันออก) ตอน 2 จ.หนองคาย (แนวใหม่) ระหว่าง กม.0+000 - 11+600 ระยะทางรวม 11.600 กม. วงเงินงบประมาณ 670,968,400 บาท (ตรวจรับงานงวดที่ 5) โดยมี บริษัทไทยวัฒน์วิศวการทาง จำกัด เป็นผู้รับจ้าง และในเวลา 11.00 น. ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างสายทางเลี่ยงเมืองหนองคาย (ด้านตะวันออก) ตอน 3 ในท้องที่ ตำบลหาดคำ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย (แนวใหม่) ระหว่าง กม.11+000 - 16+127.164 ระยะทางรวม 4.527กม. วงเงินงบประมาณ 678,236,300 บาท (ตรวจรับงานงวดที่ 7) โดยมี บริษัท วนิชชัยก่อสร้าง (1979) จำกัด เป็นผู้รับจ้าง เพื่อให้ได้ตามแบบมาตรฐานก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินของกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม พร้อมรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของโครงการฯ ณ สำนักงานชั่วคราวของโครงการฯ ควบคุมการก่อสร้างโดยสำนักก่อสร้างที่ 2 กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
title
ประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลงานบำรุงทาง งานอำนวยความปลอดภัยปี 2565 กลุ่มที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมทวีพัฒน์ ตินะมาส นายวุฒิพงศ์ คำภูแสน รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 3 เป็นประธาน ประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลงานบำรุงทาง งานอำนวยความปลอดภัยปี 2565 กลุ่มที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3/2565 มีนายสนธยา พลเยี่ยม รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสกลนครที่1 นายพงษ์ศักดิ์ อาจลา ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบ นายพงษ์ศักดิ์ สารพรหม นายช่างอาวุโส ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม นายอำนาจ สาไชยันต์ ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ นายธนากรณ์ ติยะบุตร วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ส่วนแผนงาน ผู้อำนวยการแขวงในสังกัดเข้าร่วมประชุมโดยผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting
title
นายชาติชาย ช่วงชิง วิศวกรใหญ่ด้านบำรุงรักษา และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00น.น. นายพัลลภ จันทร์งามปภากูล ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 3 พร้อมด้วย นายวุฒิพงศ์ คำภูแสน รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 3 ตำแหน่งที 1 นายประวัติ เสวตวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่3 ตำแหน่งที 2 และผู้อำนวยการเเขวงทางหลวงในสังกัด  ร่วมต้อนรับนายชาติชาย ช่วงชิง วิศวกรใหญ่ด้านบำรุงรักษา และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) พร้อมรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของสำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ณ ห้องประชุมทวีพัฒน์ ตินะมาส ในการประชุมครั้งนี้มีแขวงทางหลวงในสังกัด ร่วมประชุมโดยผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting