Close
title
f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 3
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านบำรุง รักษา สภาพทางหลวงในเขตควบคุม อย่างมีมาตรฐานทางสากลโดยเน้นหลักวิศกรรมงาน ความสะดวก ปลอดภัย และให้บริการที่ดี
 
ข่าวสารทางหลวง
title
ตรวจรับพัสดุงานจ้างเหมาการก่อสร้างสำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) หลังใหม่ งวดที่ 2

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) นำโดย นายอนุชา ทิพย์อุทัย ผู้อำนวยการส่วนวางแผน พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  1.นายรณฤทธิ์ ภูผิวเดือน ผู้อำนวยการส่วนควบคุมงานก่อสร้างทาง 2.นายวสันต์ สิทธิเวช ผู้อำนวยการส่วนไฟฟ้า และนายจักรพงษ์ ธรรมทินโน วิศวกรชำนาญการ ผู้ควบคุมงาน นายธนพนธ์ กิตติธรรม ,นายจรัล เสนาคำ ,นายรัฐพงศ์ พัฒนะราช ผู้ช่วยผู้ควบคุมงาน ร่วมตรวจรับพัสดุงานจ้างเหมาการก่อสร้างสำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) หลังใหม่ งวดที่ 2 ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอน ธาตุนาเวง - สกลนคร ที่ กม.5+500 ภายในบริเวณสำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) โดยมีห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี เอ็ม เค เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป เป็นผู้รับจ้าง
title
ประเมินหมวดทางหลวงดีเด่น ประจำปี 2562

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30-12.00 น.นายณัฐพงษ์ ตรีวัชตรานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 3 ตำแหน่งที่ 1 และนายชัยธวัช พรหมวิชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 3 ตำแหน่งที่ 2 เป็นประธานประเมินหมวดทางหลวงดีเด่น ประจำปี 2562 ของสำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) มีผู้อำนวยการแขวงทางหลวง,รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงในสังกัด,ผู้อำนวยการส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกหมวดทางดีเด่น ณ ห้องประชุมบุญธาริน อุทยานนิกร บุญศรี  โดยแขวงทางหลวงในสังกัดได้ส่งหมวดทางหลวงในสังกัด เข้าร่วมการเสนอผลงานการประเมินงานบำรุงทางและงานอำนวยความปลอดภัย ปี2562 ดังนี้ นายเศกสันต์ พงษ์สาธร หมวดกุสุมาลย์ จากแขวงทางหลวงสกลนครที่1 นายไพรัตน์ ศรีแก้ว หมวดวานรนิวาส จากแขวงทางหลวงสกลนครที่2 (สว่างแดนดิน) นายสุรเชษฐ พรมหาชัย หมวดรัตนวาปี จากแขวงทางหลวงหนองคาย นายราชัน โคตรทะเล หมวดศรีวิไล จากแขวงทางหลวงบึงกาฬ นายพิชัย หิรัญถาวร หมวดท่าอุเทน จากแขวงทางหลวงนครพนม นายปราโมทย์ ศรีวงษ์ หมวดดอนตาล จากแขวงทางหลวงมุกดาหาร
title
ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference จากกรมทางหลวง กรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมสวัสดิ์วรวิถี ชั้น 2 อาคารพหลโยธิน กรมทางหลวง

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 - 16.30 น. ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference จากกรมทางหลวง กรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมสวัสดิ์วรวิถี ชั้น 2 อาคารพหลโยธิน กรมทางหลวง เรื่อง การสรุปผลการปฏิบัติงานการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาล ปี สงกรานต์ 2562 ของกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม โดยมีนายอภิสิทธิ์ พรหมแสน รองอธิบดีกรมทางหลวง (ฝ่ายบำรุงทาง) เป็นประธาน ในการประชุมครั้งนี้มีสำนักงานทางหลวงทั้ง 18 สำนักงานเข้าร่วมประชุม  สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)นำโดยนายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 3 พร้อมด้วยนายณัฐพงษ์ ตรีวัชตรานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 3 ตำแหน่งที่ 1 และนายชัยธวัช พรมหวิชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 3 ตำแหน่งที่ 2 ,ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง/รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวง/นายช่างหมวดทางหลวงและส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศในสังกัดร่วมรับฟังบรรยายสรุปการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2562 ณ ห้องประชุมทวีพัฒน์ ตินะมาส สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)