Close
title
f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 3
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านบำรุง รักษา สภาพทางหลวงในเขตควบคุม อย่างมีมาตรฐานทางสากลโดยเน้นหลักวิศกรรมงาน ความสะดวก ปลอดภัย และให้บริการที่ดี
 
ข่าวสารทางหลวง
title
นายวันจักร ฉายากุล วิศวกรใหญ่ด้านอำนวยความปลอดภัย โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 222 สาย อ.พังโคน – บึงกาฬ ตอน อ.ศรีวิไล – บึงกาฬ

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา11.00น. นายวันจักร ฉายากุล วิศวกรใหญ่ด้านอำนวยความปลอดภัย ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ พร้อมด้วยนายพัลลภ จันทร์งามปภากูล ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 3 กรรมการตรวจรับพัสดุ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ดูงานโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 222 สาย อ.พังโคน – บึงกาฬ ตอน อ.ศรีวิไล – บึงกาฬ ระหว่าง กม.97+500 - กม.113+400 ระยะทางรวม 15.900 กม. วงเงินงบประมาณ 544,265,000 บาท มีบริษัทถนอมวงศ์บริการ จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ควบคุมการก่อสร้างโดยสำนักก่อสร้างทางที่ 2 กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม พร้อมรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของโครงการฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานชั่วคราวของโครงการฯ
title
ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 1/2564 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ของ สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นายพัลลภ จันทร์งามปภากูล ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 3 เป็นประธาน ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 1/2564 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ของ สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) และงบประมาณปี 2564 ในการประชุมครั้งมีนายวุฒิพงศ์ คำภูแสน รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 3 ตำแหน่งที่1 ,นายประวัติ เสวตวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 3 ตำแหน่งที่2 ,ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงในสังกัด,รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวง (ฝ่ายวิชาการ,ฝ่ายปฏิบัติการ,ฝ่ายบริหาร) ,ผู้อำนวยการส่วน/ฝ่าย/งาน ของแขวงทางหลวงในสังกัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องสำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) อาคารหลังใหม่ โดยมีระเบียบวาระประชุม ดังนี้ ระเรียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ระเบียบวาระที่ 3 ติดตามกันเหลื่อมปี ปี 2563 และความคืบหน้า ปีงบประมาณปี 2564 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ  
title
ตรวจรับงาน (งวดสุดท้าย) โครงการก่อสร้างทางสายหลักให้เป็น 4ช่องจราจร (ระยะที่2) ทางหลวงหมายเลข 22 สาย สกลนคร-นครพนม (ตอน1 )

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00น.นายอรรถสิทธิ์ สวัสดิ์พานิช วิศวกรใหญ่ด้านวิจัยและพัฒนา ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุและนายพัลลภ จันทร์งามปภากูล ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 3 กรรมการตรวจรับพัสดุ พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงาน (งวดสุดท้าย) โครงการก่อสร้างทางสายหลักให้เป็น 4ช่องจราจร (ระยะที่2) ทางหลวงหมายเลข 22 สาย สกลนคร-นครพนม (ตอน1 ) ระหว่าง กม.155+480 – กม.156+950 ,กม.180+540 – กม.188+400,กม.189+100 – กม.197+676 ระยะทางประมาณ 17.906 กม.วงเงินงบประมาณ 827,776,711 ลบ. พร้อมรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของโครงการฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานชั่วคราวของโครงการฯ อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร