Close
title
f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 3
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านบำรุง รักษา สภาพทางหลวงในเขตควบคุม อย่างมีมาตรฐานทางสากลโดยเน้นหลักวิศวกรรมงาน ความสะดวก ปลอดภัย และให้บริการที่ดี
ข่าวสารทางหลวง
title
ประชุมพิจารณารายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ 2 (Progress Report 2) โครงข่ายทางหลวงเชื่อมสถานีทางคู่ขนาน สายรถไฟบ้านไผ่ – นครพนม

นายพัลลภ จันทร์งามปภากูล ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 3 พร้อมด้วย นายพงษ์ศักดิ์ อาจลา ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบ นายวุฒินันท์ ทัศคร วิศวกรโยธาชำนาญการ นายธนากรณ์ ติยะบุตร วิศวกรโยธาปฏิบัติการ นายธนพนธ์ กิตติธรรม นายช่างโยธาชำนาญงาน และ นายจรัล เสนาคำ นายช่างโยธาชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมพิจารณารายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ 2 (Progress Report 2) การศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้น การพัฒนาระบบโครงข่ายทางหลวงเชื่อมต่อสถานีรถไฟทางคู่แนวใหม่ สายบ้านไผ่ - นครพนม ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Video ณ ห้องประชุมทวีพัฒน์ ตินะมาส ชั้น 3 อาคารหลังใหม่ จัดโดย สำนักแผนงาน กลุ่มงานวางแผน กรมทางหลวง
title
ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อติดตามควบคุม กำกับ ดูแล วางแผน เร่งรัดและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการรักษาเขตทางหลวงและที่ดินสงวนนอกเขตทางหลวงในเขตควบคุมสำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)

วันที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 10.00 - 12.00 น.นายวุฒิพงศ์ คำภูแสน รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 3 ตำแหน่งที่ 1 พร้อมด้วย นายวีรวัฒน์ บุ่งนาแซง นิติกรปฏิบัติการ และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อติดตามควบคุม กำกับ ดูแล วางแผน เร่งรัดและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการรักษาเขตทางหลวงและที่ดินสงวนนอกเขตทางหลวงในเขตควบคุมสำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ณ ห้องประชุม ทวีพัฒน์ ตินะมาส ชั้น 3 อาคารหลังใหม่ โดยมีคณะทำงานฯ ทั้ง 6 แขวงฯ ในสังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 3 เข้าร่วมประชุม