Close
title
f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 3
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านบำรุง รักษา สภาพทางหลวงในเขตควบคุม อย่างมีมาตรฐานทางสากลโดยเน้นหลักวิศกรรมงาน ความสะดวก ปลอดภัย และให้บริการที่ดี
 
ข่าวสารทางหลวง
title
ตรวจสภาพเครื่องจักรงานก่อสร้างและบำรุงทาง ของบริษัทอัลฟาเอสไลน์ จำกัด

วันที่ 2 เมษายน 2563 นายณัฐพงษ์ ตรีวัชตรานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่3 พร้อมด้วย นายเรืองฤทธิ์ ทิพย์วังเมฆ ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศกรรม นำเจ้าหน้าที่ส่วนตรวจสอบฯ ตรวจสภาพเครื่องมือ เครื่องจักรงานก่อสร้างและบำรุงทาง ของบริษัทอัลฟาเอสไลน์ จำกัด เพื่อคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง ตามบันทึกฯสำนักมาตรฐานและประเมินผลที่ สฐ.1/246 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2563 โดยมีนายณัฐพงษ์ ตรีวัชตรานนท์ รส.ทล.3.1 ประธานกรรมการฯ นายประวัติ เสวตวงศ์ ผอ.ขท.แขวงฯสกลนครที่ 1 กรรมการฯ นายรณฤทธิ์ ภูผิวเดือน ผอ.ส่วนก่อสร้าง สทล.3 กรรมการฯ นายอดุลย์ จันทร์อ่อน ผอ.ส่วนเครื่องกล กรรมการฯ นายมิตรสัมพันธ์ ชัชวาลรังสรรค์ วิศวกรโยธาชำนาญการ สำนักมาตรฐานฯ กรรมการฯ ได้เข้าร่วมตรวจสอบและสังเกตการด้วย