f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 3
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านบำรุง รักษา สภาพทางหลวงในเขตควบคุม อย่างมีมาตรฐานทางสากลโดยเน้นหลักวิศวกรรมงาน ความสะดวก ปลอดภัย และให้บริการที่ดี
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 07/06/2566 ประชุมชี้แจงเรื่องการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ของโครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองหนายคาย ตอน 1
2 07/06/2566 ลงพื้นที่ประเมินผลงานบำรุงทาง งานอำนวยความปลอดภัย ประจำปี 2566 กลุ่ม 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 8 – 7 มิถุนายน 2566 (ช่วงที่2)
3 01/06/2566 อบรมหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
4 31/05/2566 ตรวจรับงาน สัญญาที่ บก.5/5266 ของแขวงทางหลวงบึงกาฬ
5 30/05/2566 ประชุมคณะอนุทำงานเพื่อรวบรวมเอกสาร และหลักฐานที่ดิน ครั้งที่ 2/2566
6 29/05/2566 ตรวจรับงานสัญญาที่ นพ18/2566 และ นพ. 26/2566 (งวดสุดท้าย)
7 29/05/2566 ตรวจรับงานสัญญาที่ มห.6/2566 (งวดสุดท้าย)
8 26/05/2566 ลงพื้นที่ประเมินผลงานบำรุงทาง งานอำนวยความปลอดภัย ประจำปี 2566 กลุ่ม 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2566
9 24/05/2566 อบรมสัมมนาเกี่ยวกับการปกครอง ดูแล ใช้ และจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
10 24/05/2566 ประชุมพิจารณารายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3 (Progress Report 3) การศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว(หนองคาย-เวียงจันทน์) แห่งที่ 2
11 24/05/2566 ประชุมติดตามผลการดำเนินงานก่อสร้างทางหลวงปี 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม 2566
12 23/05/2566 ประเมินผลงานบำรุงทาง งานอำนวยความปลอดภัย ประจำปี 2566 กลุ่ม 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 22 – 23 พฤษภาคม 2566
13 19/05/2566 สัมมนาผลการศึกษาแผนปฏิบัติราชการของกรมทางหลวง ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566 - 2570)
14 16/05/2566 ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2346 ตอน ดอนเชียงบาน – นาหว้า (งวดสุดท้าย)
15 13/05/2566 ประเมินผลงานบำรุงทาง งานอำนวยความปลอดภัยประจำปี 2566