f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 3
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านบำรุง รักษา สภาพทางหลวงในเขตควบคุม อย่างมีมาตรฐานทางสากลโดยเน้นหลักวิศวกรรมงาน ความสะดวก ปลอดภัย และให้บริการที่ดี
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 08/12/2566 ประชุมคณะกรรมาธิการกำหนดนโยบายบริหารและบำรุงรักษาสะพานมิตรภาพ (หนองคาย-เวียงจันน์) (ประชุมร่วมไทย-ลาว)
2 07/12/2566 ประชุมคณะทำงานฯเพื่อติดตามควบคุม กำกับ ดูแล วางแผนเร่งรัดและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการรักษาเขตทางหลวงและที่ดินสงวนนอกเขตทางหลวงในเขตควบคุมสำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)
3 06/12/2566 ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการ(Project Management Committee , PMC)(ร่วมไทย-ลาว) โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ-บอลิคำไซ) ครั้งที่ 9
4 04/12/2566 รับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะ เนื่องในโอกาสลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่ จังหวัดอุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู ระหว่างวันที่ 3 -5 ธันวาคม 2566
5 30/11/2566 ประชุมเตรียมความพร้อมแผนรายประมาณการ ปีงบประมาณ 2567
6 29/11/2566 ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 223 สาย สกลนคร – อ.นาแก – บ้านต้อง ตอน สกลนคร – อ.นาแก
7 22/11/2566 ประจำเดือนครั้งที่ 7/2566 เพื่อติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และเตรียมความพร้อมแผนงานปีงบประมาณ 2567
8 21/11/2566 ประชุมพิจารณาแนวทางออกแบบให้เหมาะสม (Conceptual Design) โครงการปีงบประมาณ 2567
9 16/11/2566 ประชุมเพื่อรับฟังรวมรวบข้อมูล ข้อเสนอแนะ สภาพปัญหา และความต้องการของพื้นที่ ทางหลวงหมายเลข 222 ช่วง กม.31+000 - กม.55+000 อำเภอวานรนิวาส - อำเภอคำตากล้า
10 14/11/2566 ติดตามความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 212 สาย อ.บ้านแพง – อ.ท่าอุเทน ตอน บ้านแพง – บ.โนนสมบูรณ์ (ตอน1)
11 14/11/2566 ประชุมกำหนดทิศทางการเจรจาหารือ เรื่องการซ่อมแซมและเสริมกำลังเพื่อรองรับรถไฟน้ำหนักไม่เกิน 20 ตัน/เพลา (U-20) ของสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 1 (หนองคาย - เวียงจันทน์)
12 13/11/2566 ประชุมพิจารณาการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2566 ของสำนักงานทางหลวงที่ 3
13 10/11/2566 ประชุมการใช้งานระบบ E-Service สำหรับการจัดการเข้าถึงบนทางหลวง ในพื้นที่ควบคุมของสำนักงานทางหลวงที่ 3
14 09/11/2566 ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสายทางเลี่ยงเมืองหนองคาย (ด้านตะวันออก) ตอน 1
15 03/11/2566 ประชุมแนวทางการรายงานงบประมาณบำรุงปกติ งบประมาณประจำปี 2567