f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 3
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านบำรุง รักษา สภาพทางหลวงในเขตควบคุม อย่างมีมาตรฐานทางสากลโดยเน้นหลักวิศกรรมงาน ความสะดวก ปลอดภัย และให้บริการที่ดี
ประชาสัมพันธ์ "โครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง" ทางหลวงหมายเลข 2427 (ทางเข้าสนามบินสกลนคร) ระหว่าง กม.0+030-กม.1+637
ลงวันที่ 26/03/2563

วันที่ 25 มีนาคม 2563 นายพงษ์ศักดิ์ อาจลา ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบ สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ "โครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง" ทางหลวงหมายเลข 2427 (ทางเข้าสนามบินสกลนคร) ระหว่าง กม.0+030-กม.1+637 โดยมีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการแนะนำแผนการจราจร ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และการรักษาสิ่งแวดล้อมสองข้างทางให้กับประชาชนที่ใช้ทาง . . . ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม เป็นการจัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการดำเนินงานโครงการต่างๆ ของรัฐ ที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และสุขภาพอนามัย หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวกับประชาชนและชุมชนในท้องถิ่น โดยแขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ กรมทางหลวง ได้ให้ความสำคัญด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ โดยประชาชนสามารถเสนอแนะข้อคิดเห็นได้ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจในโครงการฯ ดังกล่าว ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ได้ดำเนินการจัดสถานที่นั่งประชุมมีระยะห่าง 2 เมตร รวมถึงการตรวจคัดกรองหาผู้ที่มีอุณหภูมิในร่างกายสูงผิดปกติ ตามนโยบาย Social Distancing หรือการเว้น ระยะห่างทางสังคม จัดขึ้น ณ หอประชุม อุทัยเลิศ สำนักงานแขวงทางหลวงสกลนครที่
ที่ 1


'