f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 3
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านบำรุง รักษา สภาพทางหลวงในเขตควบคุม อย่างมีมาตรฐานทางสากลโดยเน้นหลักวิศวกรรมงาน ความสะดวก ปลอดภัย และให้บริการที่ดี
ประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลงานบำรุงทาง งานอำนวยความปลอดภัยปี 2565 กลุ่มที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3/2565
ลงวันที่ 11/05/2565

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมทวีพัฒน์ ตินะมาส นายวุฒิพงศ์ คำภูแสน รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 3 เป็นประธาน ประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลงานบำรุงทาง งานอำนวยความปลอดภัยปี 2565 กลุ่มที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3/2565 มีนายสนธยา พลเยี่ยม รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสกลนครที่1 นายพงษ์ศักดิ์ อาจลา ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบ นายพงษ์ศักดิ์ สารพรหม นายช่างอาวุโส ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม นายอำนาจ สาไชยันต์ ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ นายธนากรณ์ ติยะบุตร วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ส่วนแผนงาน ผู้อำนวยการแขวงในสังกัดเข้าร่วมประชุมโดยผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting


'