f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 3
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านบำรุง รักษา สภาพทางหลวงในเขตควบคุม อย่างมีมาตรฐานทางสากลโดยเน้นหลักวิศวกรรมงาน ความสะดวก ปลอดภัย และให้บริการที่ดี
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานก่อสร้างทางหลวงปี 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม 2566
ลงวันที่ 24/05/2566

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30น.
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานก่อสร้างทางหลวงปี 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

นายพัลลภ จันทร์งามปภากูล ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 3 เป็นประธาน ประชุมติดตามผลการดำเนินงานก่อสร้างทางหลวงปี 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม 2566
เพื่อติดตามติดตามผลการดำเนินงานก่อสร้างฯ ของส่วนควบคุมงานก่อสร้างและส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม ประชุมในครั้งนี้มี นายรณฤทธิ์ ภูผิวเดือน ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง นายเรืองฤทธิ์ ทิพยวังเมฆ ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม และวิศวกรโยธา นายช่างโยธา ส่วนควบคุมการก่อสร้าง ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม เข้าร่วมประชุมพร้อมบรรยายสรุปผลงานความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการฯ  ณ ห้องประชุมทวีพัฒน์ ตินะมาส ชั้น 3 อาคารหลังใหม่


'