f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 3
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านบำรุง รักษา สภาพทางหลวงในเขตควบคุม อย่างมีมาตรฐานทางสากลโดยเน้นหลักวิศวกรรมงาน ความสะดวก ปลอดภัย และให้บริการที่ดี
ประชุมพิจารณารายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3 (Progress Report 3) การศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว(หนองคาย-เวียงจันทน์) แห่งที่ 2
ลงวันที่ 24/05/2566

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น.

นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล รองอธิบดีกรมทางหลวง ฝ่ายบริหารเป็นประธาน ประชุมพิจารณารายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3 (Progress Report 3) การศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว(หนองคาย-เวียงจันทน์) แห่งที่ 2 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetingจากห้องประชุมสวัสดิ์วรวิถี ชั้น2 อาคารพหลโยธิน กรมทางหลวง

สำนักงานทางหลวงที่ 3(สกลนคร) นายพัลลภ จันทร์งามปภากูล ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 3 นายพงษ์ศักดิ์ อาจลา ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบ นายกษิดิศ สินโน วิศวโยธาปฎิบัติการ และนายธนพนธ์ กิตติธรรม นายช่างโยธาชำนาญงาน ร่วมประชุมพิจารณารายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 (Progress Report 2) การศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว(หนองคาย-เวียงจันทน์)แห่งที่ 2ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุมทวีพัฒน์ ตินะมาส ชั้น 3 อาคารหลังใหม่

 


'