f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 3
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านบำรุง รักษา สภาพทางหลวงในเขตควบคุม อย่างมีมาตรฐานทางสากลโดยเน้นหลักวิศวกรรมงาน ความสะดวก ปลอดภัย และให้บริการที่ดี
ประชุมพิจารณารายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ 2 (Progress Report 2) โครงข่ายทางหลวงเชื่อมสถานีทางคู่ขนาน สายรถไฟบ้านไผ่ – นครพนม
ลงวันที่ 25/09/2566
นายพัลลภ จันทร์งามปภากูล ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 3
พร้อมด้วย นายพงษ์ศักดิ์ อาจลา ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบ นายวุฒินันท์ ทัศคร วิศวกรโยธาชำนาญการ นายธนากรณ์ ติยะบุตร วิศวกรโยธาปฏิบัติการ นายธนพนธ์ กิตติธรรม นายช่างโยธาชำนาญงาน และ นายจรัล เสนาคำ นายช่างโยธาชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมพิจารณารายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ 2 (Progress Report 2) การศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้น การพัฒนาระบบโครงข่ายทางหลวงเชื่อมต่อสถานีรถไฟทางคู่แนวใหม่ สายบ้านไผ่ - นครพนม ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Video ณ ห้องประชุมทวีพัฒน์ ตินะมาส ชั้น 3 อาคารหลังใหม่ จัดโดย สำนักแผนงาน กลุ่มงานวางแผน กรมทางหลวง

'