f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 3
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านบำรุง รักษา สภาพทางหลวงในเขตควบคุม อย่างมีมาตรฐานทางสากลโดยเน้นหลักวิศวกรรมงาน ความสะดวก ปลอดภัย และให้บริการที่ดี
ติดตามความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 212 สาย อ.บ้านแพง – อ.ท่าอุเทน ตอน บ้านแพง – บ.โนนสมบูรณ์ (ตอน1)
ลงวันที่ 14/11/2566

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11.00น.
นายสิทธิชัย บุญสะอาด วิศวกรใหญ่ด้านสำรวจและออกแบบ ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ  พร้อมด้วยนายพัลลภ จันทร์งามปภากูล ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 3 กรรมการตรวจรับพัสดุ  และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 212 สาย  อ.บ้านแพง – อ.ท่าอุเทน  ตอน บ้านแพง – บ.โนนสมบูรณ์ (ตอน1) ระหว่าง กม.222+743 - กม.237+000 ระยะทางรวม 14.257 กม. วงเงินงบประมาณ 669,440,320 บาท (ตรวจรับงานงวดที่ 11)
เพื่อให้การดำเนินงานก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินได้ตามแบบมาตรฐานของกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ควบคุมการก่อสร้างโดยสำนักก่อสร้างทางที่ 2  มีห้างหุ้นส่วน กิจรุ่งเรืองก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้าง พร้อมรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของโครงการฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานชั่วคราวของโครงการฯ                                                                                       

 


'