f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 3
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านบำรุง รักษา สภาพทางหลวงในเขตควบคุม อย่างมีมาตรฐานทางสากลโดยเน้นหลักวิศวกรรมงาน ความสะดวก ปลอดภัย และให้บริการที่ดี
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
601 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมากิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 222 ตอนควบคุม 0101 ตอน พังโคน-เดื่อศรีคันไชย ระหว่าง กม.4+150-กม.5+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/04/2563 35,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
602 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาทำงานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ในทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0402 ตอน นาโพธิ์-ห้วยสะแบก ระหว่าง กม.474+250-กม.479+440 (เป็นช่วงๆ) รวมสะพาน ค.ส.ล. ยาว 30 ม. กว้าง 11 ม. มีส่วนขยายเข้า-ออกสะพานและส่วนขยายที่กลับรถ ปริมาณงาน 3.535 กม. (ต่อ 2 ช่องจราจร) 09/04/2563 25,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
603 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมากิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2370 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน นิคมคำสร้อย-หนองสูง ระหว่าง กม.35+250-กม.35+870 (รวมบริเวณทางแยกที่ กม.35+870) ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/04/2563 30,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
604 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาทำงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ในทางหลวงหมายเลข 2096 ตอนควบคุมที่ 0200 ตอน หนองกา-คำตากล้า ระหว่าง กม.120+200-กม.121+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/04/2563 25,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
605 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมากิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0303 ตอน ท่าควาย–กลางน้อย ระหว่าง กม.319+240-กม.321+226 ปริมาณงาน 1 แห่ง 11/03/2563 30,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
606 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมากิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2425 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน โคกศรีทอง – ต้นแหน ระหว่าง กม.0+225 – กม.1+460 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/04/2563 35,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
607 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค บนทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน หนองคาย – ปากสวย ระหว่าง กม.5+215 – กม.8+915 RT. ปริมาณงาน 3.700 กม. 07/04/2563 25,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
608 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 22 ตอนควบคุม 0302 ตอน สว่างแดนดิน-สูงเนิน ระหว่าง กม.122+650-กม.124+850 ปริมาณงาน 2.200 กม.(ระยะทางต่อ 2 ช่องจราจร 4.400 กม.) 07/04/2563 25,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
609 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมากิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 222 ตอนควบคุม 0102 ตอน เดื่อศรีคันไชย – หนองแวง ระหว่าง กม.30+375 – กม.31+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/04/2563 40,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
610 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมากิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2427 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน ทางเข้าสนามบินสกลนคร ระหว่าง กม.0+030 – กม.1+637 ปริมาณงาน 1 แห่ง (1.607 กม.) 12/03/2563 30,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
611 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมากิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 223 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน สกลนคร – นาแก ระหว่าง กม.22+600 – กม.25+050 ปริมาณงาน 1 แห่ง (2.450 กม.) 07/04/2563 50,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
612 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมากิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2169 ตอนควบคุมที่ 0200 ตอน กุดชุม – เลิงนกทา ระหว่าง กม.39+000 – กม.40+250 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/04/2563 35,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
613 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0303 ตอน ท่าควาย-กลางน้อย ระหว่าง กม.319+900-กม.322+640 ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/03/2563 30,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
614 สำนักงานทางหลวงที่ 3 งานจ้างเหมาทำงานฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0402 ตอน นาโพธิ์ – ห้วยสะแบก ตอน 1 ระหว่าง กม.466+730 – กม.471+800 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/01/2563 30,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
615 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ขายทอดตลาดเครื่องจักร จำนวน 3 รายการ 11/10/2562 1,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 601 ถึง 615 จาก 628 รายการ